යූටියුබ් එකේ අපේ අම්මා චැනලයේ දවසට වැටෙන බොරු කමෙන්ට් Youtube removing comments from Ape Amma channel.

Monday, December 6, 2021